Leerlingenondersteuning

Passend onderwijs en leerlingenzorg op Vakcollege Thamen

Iedere leerling is uniek en iedere leerling heeft zijn of haar eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte om zo optimaal tot ontwikkeling te komen. Vakcollege Thamen wil aan deze individuele onderwijsbehoefte voldoen en heeft oog voor uw kind. Dat wil zeggen dat wij ons best doen om leerlinggericht en planmatig te werken met onze klassen. Het begeleiden van leerlingen gebeurt op cognitief als wel op sociaal- emotioneel gebied zolang dat passend is op een school voor regulier onderwijs. Vakcollege Thamen heeft een uitgebreide ondersteuningstructuur waarmee wij garant willen staan voor Passend Onderwijs op onze school. Een uitgebreid overzicht van onze mogelijkheden en grenzen in de leerlingondersteuning is beschreven in het School Ondersteunings Profiel (SOP). Mocht u naar aanleiding van de informatie op de website nog vragen hebben dan kunt u gerust contact opnemen met onze ondersteuningscoördinator onderbouw Francis Groeneveld (f.groeneveld@thamen.nl), 

Werken in de klas

Uiteraard werken wij zoveel mogelijk samen met u in de begeleiding van uw kind. Wij communiceren de afspraken en bespreken de gekozen begeleidingsvorm met u.

 

Soms is het nodig om nadere afspraken te maken met zoveel mogelijk betrokkenen bij de leerling. Dat kan omdat er extra zorgen zijn ontstaan over de leerling en er diverse actoren naast school en ouders betrokken zijn geraakt bij uw kind. In een Multi Disciplinair Overleg (MDO) waaraan u als ouder altijd deelneemt, alsmede de mentor, zorgfunctionaris, de orthopedagoog en de externe hulpverleners, worden deze afspraken besproken, bijgesteld en geëvalueerd. Vaak zal ook de leerling zelf (deels) deelnemen aan het MDO.

“Vrolijke docenten, veel ondersteuning, veel keuze, fijne sfeer”

Het ondersteuningsteam

De ondersteuningscoördinatoren vormen samen met de gedragsweterschapper en begeleiders Passend Onderwijs het ondersteuningsteam op Vakcollege Thamen. De gedragsweterschapper ondersteunt en adviseert het ondersteuningsteam en mentoren in de begeleiding van en omgang met leerlingen, met name op het gebied van sociaal emotionele- en gedragsproblematiek.
Met wie werken wij nog meer samen vanuit het ondersteuningsteam?
Schoolmaatschappelijk werk: wekelijks is er een schoolmaatschappelijk werker vanuit Altra aanwezig op Thamen voor individuele begeleiding van leerlingen.
Schoolarts van GGD:  onze jeugdarts consulteert de tweedeklassers en adviseert het zorgteam op aanvraag bij opvallend ziekteverzuim. De schoolverpleegkundige van de GGD spreekt de leerlingen uit het 4e jaar nadat zij een digitale gezondheidsvragenlijst hebben ingevuld.
Het sociaal team van de gemeente Uithoorn: een pedagogisch medewerker neemt op afspraak deel aan het interne zorgoverleg en kan hulp inschakelen voor in het gezin.
Leerplicht: opvallende verzuimpatronen worden door ons ondersteuningsteam en de verzuimcoördinator besproken met het leerplichtteam van de diverse gemeenten.
Politie: nu en dan is de wijkagent van de politie Uithoorn op school om eventuele zaken door te spreken en vragen van leerlingen te beantwoorden.
De Brijderstichting: Elke maand is er op school een preventiewerker aanwezig van de afdeling ‘Voorlichting en Preventie’ van de Brijderstichting. Hij houdt een spreekuur waar leerlingen terecht kunnen met vragen en zorgen over roken, alcohol en drugs. De leerling kan ook doorverwezen worden naar dit spreekuur in overleg met ouder .

Samenwerking met ouders en betrokken hulpverleners in een MDO

Uiteraard werken wij zoveel mogelijk samen met u in de begeleiding van uw kind. Wij communiceren de afspraken en bespreken de gekozen begeleidingsvorm met u.

 

Soms is het nodig om nadere afspraken te maken met zoveel mogelijk betrokkenen bij de leerling. Dat kan omdat er extra zorgen zijn ontstaan over de leerling en er diverse actoren naast school en ouders betrokken zijn geraakt bij uw kind. In een Multi Disciplinair Overleg (MDO) waaraan u als ouder altijd deelneemt, alsmede de mentor, zorgfunctionaris, de orthopedagoog en de externe hulpverleners, worden deze afspraken besproken, bijgesteld en geëvalueerd. Vaak zal ook de leerling zelf (deels) deelnemen aan het MDO.

Faalangstreductietraining

Faalangstreductie- training

Als faalangst prestaties van een leerling in de weg gaat staan, kan de leerling deelnemen aan een faalangstreductietraining. Hierbij leert de leerling beter om te gaan met zijn/ haar faalangst. In het eindexamenjaar is er tevens de mogelijkheid deel te nemen aan examenvreestraining. Hierbij leert de leerling om te gaan met de spanning en faalangst die er kunnen zijn rond het eindexamen.

SoVa-training

Sommige jongeren hebben moeite om adequaat met sociale situaties om te gaan. Op school is er dan de mogelijkheid om een sociale vaardigheidstraining te volgen. In deze SoVa-training wordt de leerling geleerd wat en hoe te doen in bepaalde sociale situaties, op een goede manier voor zichzelf op te komen en tegelijk voldoende rekening te houden met anderen.

Dyslexie en dyscalculie

Uitgangspunt bij onze dyslexiebegeleiding is dat de leerling zich zelfstandig leert redden met de dyslexie en de hulpmiddelen die bij hem of haar passen en verder helpen. Dyslexie gaat immers (helaas) niet over. Op school is een programma (IntoWords) beschikbaar dat de leerling en docenten kunnen gebruiken om toetsen en lesstof voor te lezen. Tevens krijgt elke leerling een eigen dyslexiekaart. Als een leerling dyscalculie heeft en in het bezit is van een dyscalculieverklaring, krijgt hij / zij op Thamen een dyscalculiekaart. Deze kaart geeft recht op bepaalde faciliteiten. Deze zijn afhankelijk van de handelingsgerichte diagnose die op de verklaring staat. Meer informatie.

In de lijn van Passend Onderwijs: de trajectvoorziening (TV)

Thamen werkt al een aantal schooljaren met een trajectvoorziening waarin leerlingen die dat nodig hebben begeleiding kunnen krijgen om binnen boord te blijven op Thamen als reguliere school. De TV is de gehele week open en de begeleiders Passend Onderwijs (BPO) zijn er beschikbaar voor de leerlingen die een traject hebben. De begeleiding vindt plaats in een lokaal op een rustige plek in de school. Naast de begeleiding aan de leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen worden er door de trajectbegeleiders ook cursussen in planning en organiseren aangeboden. Daarnaast geeft de TV advies en ondersteuning aan de docenten die werken met de leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben.

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Het ontwikkelings- perspectiefplan (OPP)

Een belangrijk onderdeel binnen Passend Onderwijs is het OPP. Een OPP wordt opgesteld indien de basisschool, ouders of het lesgevende team aangeven dat er extra ondersteuning nodig is voor de leerling om te functioneren in een reguliere setting. Dit Ontwikkelingsperspectiefplan beschrijft de ondersteuningsbehoefte van de leerling en geeft de handelingsafspraken inclusief evaluaties met u als ouder(s) en andere betrokkenen weer. Zo werken we als school en ouders samen planmatig aan de afspraken die we maken en waar nodig van tijd tot tijd bijstellen.

Ondersteuningsprofiel Vakcollege Thamen 2023-2024