Schoolklimaat

Veiligheid, Vertrouwen en Verantwoordelijkheid

Dit zijn de drie kernbegrippen die het schoolklimaat op Thamen kenmerken.

 

Thamen bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs. Daarnaast willen wij leerlingen vaardigheden bijbrengen, die ze in de maatschappij nodig zullen hebben. Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor het leren op school en werken we continu aan een goede sfeer, waarin iedereen zich prettig voelt. Respect voor elkaar en vertrouwen in elkaar staan centraal. 

Kanjertraining

Onder de noemer kanjerlessen wordt hier extra aandacht aan besteed. De kanjertraining is een sociale vaardigheidstraining, die zich richt op het proces van de groep. Er wordt een basis gelegd voor de sociale afspraken. Er wordt uitgegaan van positieve intenties van leerlingen, ouders en docenten.

 

Een leerlingenraad en een ouderklankbordgroep denken mee over de ontwikkelingen op school. Samenwerken aan projecten speelt een belangrijke rol. Dit komt tot uiting in de vele extra activiteiten zoals de Thamenwerkdag en Kerstacties voor goede doelen.

“Vakcollege Thamen is een scholengemeenschap voor vmbo te Uithoorn en streeft naar een zo breed mogelijk onderwijsaanbod op basis-, kader- en mavoniveau. In alle leerwegen is extra ondersteuning mogelijk. Elke leerling kent drie basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie.”

Centrum Pedagogisch Tact

Vakcollege Thamen werkt voortdurend aan een gezond pedagogisch klimaat. Dit houdt in dat wij niemand buitensluiten, een goede relatie aangaan met de leerlingen en ouders en rekening houden met het ieder kind als verantwoordelijk en uniek persoon. In de lessen en in de school merk en zie je dit, we zijn altijd op zoek naar datgene wat ons verbindt en hoe we vanuit onze verbinding samenwerken. Als ouder merk je dat de driehoek: ouder – kind – school een leidraad is voor hoe we samen zorgen voor een goede ontwikkeling van uw kind.
Wij werken samen met het Centrum Pedagogisch Contact middels workshops en trainingen voor ons personeel.