Wie zijn wij?

Vakcollege Thamen

Vakcollege Thamen is een scholengemeenschap voor vmbo te Uithoorn met een belangrijke regiofunctie in het Amstelland. De school kent een sterke begeleidingsstructuur. Vakcollege Thamen is gehuisvest op één locatie en is – naast het busstation gelegen – per openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Vakcollege Thamen streeft naar een zo breed mogelijk onderwijsaanbod, waarbij leerwegondersteunend onderwijs in alle leerwegen wordt aangeboden. De school heeft een enthousiast team, dat zich bewust is van de belangrijke rol die het in de ontwikkeling van de leerlingen vervult.

Organisatie

Thamen werkt met een teamgerichte organisatiestructuur. Het managementteam bestaat uit de algemeen directeur en vier teamleiders. Stafdiensten ter ondersteuning van het primaire proces worden grotendeels aangestuurd door hoofd bedrijfsvoering.

Naast het teamleiderschap beheren de teamleiders enkele teamoverstijgende portefeuilles. Voor enkele thema’s is een coördinator aangesteld, zoals voor keuzebegeleiding en leerlingbegeleiding. Deze coördinatoren werken nauw samen met een functionaris in elk team, die zich op dat betreffende terrein heeft gespecialiseerd en aanspreekpunt is voor wat er binnen en buiten het team rond deze thema’s georganiseerd wordt. Daartoe wordt zo nu en dan apart overleg tussen coördinator en vertegenwoordigende teamleden gepland.

Naast regelmatig teamoverleg is er soms ook sprake van teamoverstijgend overleg, wanneer het incidentele onderwerpen betreft, die meerdere teams aangaan. Daarbij kan gedacht worden aan projecten, vieringen, sociale evenementen, e.d. Vanzelfsprekend is er ook vakgroepoverleg in de planning opgenomen. Een onderwijsklankbordgroep maakt ook deel uit van de overlegvormen.

“Vakcollege Thamen is een scholengemeenschap voor vmbo te Uithoorn en streeft naar een zo breed mogelijk onderwijsaanbod.”

Relaties

Vakcollege Thamen maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (www.amstelenmeer.nl), waarbinnen een dekkende zorgstructuur voor leer- en gedragsproblematiek is georganiseerd. Als ouder kun je bij Steunpunt Amstel & Meer terecht als je vragen hebt over passend onderwijs. Zij zijn er voor de leerlingen en ouders in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

 

Samen met “overbuur” het Alkwin College voorziet Thamen in een gezamenlijke mavo/havo brugklas, voor leerlingen voor wie het nog te vroeg is om óf voor mavo óf voor havo te kiezen. De leerlingen staan formeel ingeschreven bij Thamen, maar hebben les op beide scholen én van docenten uit beide scholen.


In het Directieconvent ontmoeten de rectoren/directeuren van de scholen voor Voortgezet Onderwijs in Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen elkaar. Vakcollege Thamen bespreekt enkele keren per jaar de regionale ontwikkelingen in het vmbo met haar beide regiopartners Panta Rhei (Amstelveen) en het Wellant College (Aalsmeer).


Het Bestuurlijk overleg Uithoorn vormt een forum voor de besturen van primair en voortgezet onderwijs in Uithoorn, onder leiding van de Wethouder van Onderwijs.


Vakgroepen participeren in diverse vakgerichte regionale- en/of landelijke netwerken. Er wordt in projectvorm samengewerkt met zowel bedrijfsleven als MBO, vooral in het kader van praktijkleren en andere stagevormen.

Sinds kort loopt een project voor een betere aansluiting van onder andere Thamen naar het mbo. 


Voor meer informatie: Vloeiend van vmbo naar Novacollege