Basisbehoeften

Elk leerling kent drie basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie.

  • Relatie: je geaccepteerd weten, erbij horen, het gevoel hebben welkom te zijn, je veilig voelen.
  • Autonomie: weten dat je je eigen leergedrag (voor een deel) zélf kunt sturen.
  • Competentie: ontdekken dat je (steeds meer) aankunt wat je moet leren of doen.

Deze invulling van deze drie basisbehoeften in de dagelijkse onderwijspraktijk bepalen samen het pedagogisch klimaat van de school. Daarmee is in feite de centrale onderwijsopdracht, die Thamen vorm wil geven, benoemd. De medewerkers op de school stemmen hun gedrag, hun onderwijs en hun handelen in de klas af op deze drie basisbehoeften.

Dat ziet er 'in de klas' voor de docent schematisch als volgt uit:

  Relatie Autonomie Competentie
interactie leerlingen persoonlijk ontmoeten leerlingen ruimte geven; initiatieven honoreren leerlingen helpen reflecteren
instructie een instructie geven die veilig is voor leerlingen leerlingen (mede) de taak en de vormgeving laten kiezen activerend leren centraal stellen in leeropdrachten
klassenorganisatie ontmoetingstijd creëren met leerlingen met leerlingen plannen hoe ze dat gaan doen aanpassingen in tijd en ruimte maken voor leerlingen

Leren door doen

Omdat Thamen een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs is, zien wij het als onze taak onze leerlingen dan ook goed vóór te bereiden op het onderwijs ná deze school. Daarvoor is in ieder geval nodig dat leerlingen ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Gewapend met die zelfkennis moeten zij keuzes kunnen maken uit mogelijke toekomstige arbeidsterreinen.

Wij bieden hen daartoe zo breed mogelijk georiënteerde leerwegen aan. Echter, daar waar eerder specialisatie gewenst lijkt, zorgen we daar ook voor. Zoveel mogelijk 'maatwerk' dus, mét opstroomkansen waar dat mogelijk is. En zoveel mogelijk leren in leersituaties die de werkelijkheid benaderen of, door leerstages buiten de school, in die werkelijkheid zélf.

Thamen geeft je wortels en vleugels!

Want als we alles bij elkaar optellen, gaat onderwijs over "de wortels en de vleugels" voor een kind. Het kind, uw kind, moet groeien door het onderwijs dat het bij ons geniet, ze mag er hopelijk een beter mens door worden en daarbij gáán voor de eigen droom. Wortels geven je houvast en vleugels laten je uiteindelijk boven jezelf uitstijgen!

Go To Top